4
240
/
1101193
Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tròn một thập kỷ tăng trưởng GRDP trên 10%
longform
Huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tròn một thập kỷ tăng trưởng GRDP trên 10%

Cover

Sau 3 ngày làm việc việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, kỳ họp thứ 19 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và sức mạnh tổng hợp; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tròn một thập kỷ tăng trưởng GRDP trên 10%. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Với tinh thần đổi mới công tác chuẩn bị từ xa, từ sớm và tổ chức kỳ họp hợp lý, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, tranh luận tại Tổ cũng như tại Hội trường; với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh, kỳ họp thứ 19 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, xem xét một khối lượng lớn công việc, thông qua 25 nghị quyết theo thẩm quyền với sự đồng thuận, thống nhất rất cao của các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao đánh giá: 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, nhất là các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đã vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động; bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương, không ngừng đổi mới tư duy, tầm nhìn chiến lược phát triển nhanh, bền vững với 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và an ninh; xác định đúng chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”; kiên định, nhất quán mục tiêu, vững vàng, tâm huyết trăn trở tìm tòi, sáng tạo, chủ động, linh hoạt thích ứng với tình hình thay đổi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện; nhạy bén xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; UBND tỉnh đổi mới rõ rệt công tác quản lý, điều hành quyết liệt, có hiệu quả, tập trung khắc phục những yếu kém, thiếu sót được chỉ ra qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị toàn tỉnh, phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội; sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ tỉnh tới cơ sở; cùng công lao, sức sáng tạo của công nhân lao động, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quảng Ninh.

Quảng Ninh đã giữ vững đà tăng trưởng (GRDP) cao, ổn định trên 2 con số trong 9 năm liên tiếp (2015 - 2023), 6 tháng đầu năm 2024 tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của Quảng Ninh ước đạt 9,02%, thuộc tốp đầu cả nước, tạo đà hoàn thành mục tiêu của cả năm; Năm 2023 là năm thứ 7 liên tiếp Quảng Ninh giữ vị trí Quán quân PCI (từ 2017 - 2023); năm thứ 6 dẫn đầu Chỉ số PAR INDEX (năm 2017 - 2020, 2022 - 2023); năm thứ 5 liên tiếp dẫn đầu Chỉ số SIPAS (2019 - 2023). Hoàn thành trước nhiều mục tiêu văn hoá - xã hội, con người gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Công tác phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Chất lượng đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao, “thế trận lòng dân” vững chắc, quốc phòng - an ninh được bảo đảm.

Ảnh với chú thích

Những thành quả từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay và kết quả nổi bật của 6 tháng đầu năm 2024 tiếp tục khẳng định Quảng Ninh vẫn là điểm sáng, một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc qua đó, củng cố vững chắc niềm tin, tạo khí thế mới, động lực mới trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo đà để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 và của cả giai đoạn 2020 - 2025, tạo nền tảng kinh tế - kỹ thuật vững chắc cho giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời chuẩn bị nền tảng kinh tế kỹ thuật cho cả giai đoạn 2030-2050, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh.

HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn phân tích, làm rõ các hạn chế, yếu kém trong khâu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, chậm triển khai các dự án khởi công mới và chậm hoàn thành một số dự án trọng điểm. Phát triển doanh nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. An ninh, trật tự trên một số địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp…

Từ nay đến cuối năm 2024 dự báo bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, khó khăn thủ thách còn rất lớn, thậm chí có mặt gay gắt hơn…, chúng ta tuyệt nhiên không được lơ là, chủ quan, thỏa mãn, duy ý chí; càng trong khó khăn, thử thách càng phải giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương. Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024, đạt mức tăng trưởng GRDP trên 10% và tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; đồng thời toàn tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuẩn bị văn kiện Đại hội và công tác nhân sự. Yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải theo dõi sát sao diễn biến tình hình, linh hoạt thích ứng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng, hiệu quả khâu điều hành, tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, kịp thời, sâu sát cụ thể, gắn với trách nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; khẩn trương quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Chúng ta cần xác định rõ 03 trụ cột bảo đảm giữ vững tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2024 là: (1) Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo; (2) Tăng tỷ lệ giải ngân gắn với nâng cao hiệu quả đầu tư công, đầu tư xây dựng cơ bản vốn ngoài ngân sách; (3) Khai thác tối đa dư địa còn rất lớn, tạo bước phát triển đột phá trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, kinh tế biển và kinh tế số. Xác định yếu tố bảo đảm sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội là: Giữ vững sự ổn định và phát triển bền vững ngành than, điện theo quy hoạch gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phù hợp với quá trình chuyển đổi năng lượng. Xác định các động lực cơ bản thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là: (1) Các khu công nghiệp, khu kinh tế, còn dư địa tăng trưởng lớn; (2) Phát triển kinh tế di sản; kinh tế đô thị, kinh tế cửa khẩu, kinh tế số; (3) Phát huy tối đa hiệu quả từ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể để thúc đẩy hội nhập, hợp tác, liên kết, kết nối; (4) Sự năng động, đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của khu vực công gắn chặt với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu tâm huyết, trách nhiệm, dấn thân, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức, hành động vì lợi ích chung, vì dân, nỗ lực hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. (5) Niềm tin của Nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp.

Ảnh với chú thích

Thay mặt chủ tọa Kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm sau đây trong quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Kỳ họp:

Một là, dữ liệu thống kê cho thấy, cứ 01 đồng vốn đầu tư được giải ngân sẽ đóng góp 0,04 đồng trong tăng trưởng chung và ở tỉnh ta cứ 01 đồng vốn đầu tư ngân sách sẽ thu hút được từ 8 đến 10 đồng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Do vậy, chúng ta phải quyết liệt đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tối đa hiệu quả đầu tư công để kích hoạt, dẫn dắt và thúc đẩy đầu tư, thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn lực khu vực tư nhân, khu vực nước ngoài gắn với triển khai có hiệu quả Quy hoạch vùng, Quy hoạch tỉnh. Các ngành chức năng của địa phương và UBND các huyện, thị xã, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu thuế, nhất là đối tượng kinh doanh cá thể, hộ gia đình, thương mại điện tử, doanh nghiệp FDI, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định; chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; quyết liệt xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong lĩnh vực đầu tư công, gắn với kiểm soát quyền lực và nâng cao trách nhiệm giải trình. Khắc phục yếu kém trong công tác chuẩn bị và hoàn thiện các thủ tục đầu tư công, chống tiêu cực trong các khâu khảo sát, tư vấn, thiết kế, lập, thẩm định, đấu thầu. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát từ khâu chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc dự án, xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn; thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng quá hạn, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, lãng phí.

Hai là, tiếp tục nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có chọn lọc, thế hệ mới vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp của công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm vào GRDP. Đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, dịch vụ sản xuất và dịch vụ xã hội các khu kinh tế, khu công nghiệp, giải phóng mặt bằng, sẵn sàng quỹ đất sạch, có năng lực cạnh tranh quốc gia và quốc tế. Phát triển kinh tế di sản, khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, phát triển du lịch ở tất cả các địa bàn, tăng cường liên kết vùng; phát triển, đa dạng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ, mở rộng không gian và kéo dài trải nghiệm cho du khách đưa Quảng Ninh trở thành điểm đến hấp dẫn, trọn vẹn 4 mùa; phát triển thị trường, hướng mạnh vào phân khúc chất lượng cao có mức chi tiêu lớn; phát triển nguồn nhân lực du lịch, dịch vụ. Nâng cao công suất khai thác buồng, phòng, doanh thu lưu trú, ăn uống. Phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh giàu có; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên phạm vi toàn tỉnh gắn với đô thị hóa đi vào chiều sâu hiệu quả, thực chất, bền vững. Sớm hoàn thành dứt điểm việc giao mặt nước biển theo quy hoạch, phát triển nghề nuôi biển bền vững. Thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế, khơi thông, giải phóng tối đa, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược. Trong đó, phải sớm hoàn thành dứt điểm các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, thúc đẩy liên kết vùng và nội vùng; Triển khai có hiệu quả Đề án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội; khẩn trương  tái cấu trúc, xây dựng, vận hành hiệu quả mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh là cơ quan hành chính có chức năng tiếp nhận, giải quyết và kiểm soát, theo dõi, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. Khẩn trương xây dựng Đề án tổng thể chuyển đổi bền vững các hộ kinh doanh thành lập doanh nghiệp.

Bốn là, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng tăng trưởng với phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh. Chăm lo phát triển lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao; đổi mới căn bản toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là giáo dục phổ thông; phát triển nhanh đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành than, các khu công nghiệp, nhà công vụ cho cán bộ, công chức,, viên chức… gắn với xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn với môi trường sống tốt, các dịch vụ công có chất lượng cao tạo động lực thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng gắn với tăng quy mô và chất lượng dân số có ý nghĩa trước mắt và chiến lược. Tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động làm cho 6 giá trị cơ bản của hệ giá trị địa phương, 8 đặc trưng giá trị con người Quảng Ninh… thấm sâu vào đời sống hằng ngày trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Năm là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước. Trọng tâm là khẩn trương hoàn thành xây dựng kịp thời các văn bản thuộc thẩm quyền để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/8/2024 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

Sáu là, tăng cường công tác thanh tra, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của Nhân dân với mục tiêu “3 tăng”, “3 giảm”, “3 không”.

Bảy là, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo vệ môi trường với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”, chủ động phòng cháy, sẵn sàng và kịp thời chữa cháy, tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Kiên quyết kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí, giảm tai nạn thương tích đối với trẻ em và người lớn. Thường xuyên đấu tranh trấn áp, truy quét các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến than, khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy, tội phạm liên tuyến, liên tỉnh, ở các địa bàn giáp ranh, tội phạm tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng bảo đảm an ninh cơ sở, củng cố, nhân rộng mô hình an ninh cơ sở; xã, phường, thị trấn, huyện sạch ma túy, không tội phạm và tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh xã hội, an ninh con người, an ninh du lịch, an ninh công nhân, an ninh tôn giáo.

Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh thông tin, truyền thông chủ động, tích cực, lan tỏa thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh; chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội.

Với những kết quả đã đạt được, Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khoá 14 đã thành công tốt đẹp. HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp trực tiếp của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên quan, các vị đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri, Nhân dân với kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tin truyền thông của Trung ương, địa phương và các cơ quan phục vụ đã góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), chỉ còn ít ngày nữa tới dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), HĐND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm tổ chức các hoạt động kỷ niệm, “về nguồn”, huy động nhiều nguồn lực, thiết thực chăm lo thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, nâng cao chất lượng đời sống và hạnh phúc của Nhân dân “Bảo đảm 100% số gia đình và người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương”. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, tôi xin được gửi tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh những tình cảm kính trọng, sự tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Tôi mong rằng mỗi đại biểu HĐND tỉnh, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh tiếp tục không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực công tác theo các tiêu chí của đạo đức cách mạng, nỗ lực, làm tròn trách nhiệm, bổn phận của mình trên mỗi cương vị, chức trách được giao vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa Kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XIV.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu