4
18
/
1101158
Nỗ lực, bền bỉ và vinh quang
longform
Nỗ lực, bền bỉ và vinh quang