Thứ Bảy, 25/05/2024 11:20 (GMT +7)

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:17:07 (GMT +7)
Văn hoá các dân tộc thiểu số là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền văn hoá Việt Nam. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; qua đó đã góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho người dân vùng đồng bào DTTS, miền núi.

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Guest
Đang tải dữ liệu