4
/
Báo Quảng Ninh điện tử
Tri thức chuyên sâu

60 năm danh xưng Quảng Ninh

Ngày 30/10/1963, Quốc hội ra nghị quyết, quyết nghị phê chuẩn việc hợp nhất tỉnh Hải Ninh và Khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh. Trong suốt chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Quảng Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của đất nước.
Poll

Thư viện điện tử